Regulamin

Regulamin konkursu

“Kawał pysznego śniadania”

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą “Kawał pysznego śniadania”, zwanym dalej “Konkursem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizatorem Konkursu jest Dan Cake Polonia spółka z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029632, NIP: 6280010177, REGON: 271730978, o kapitale zakładowym w wysokości: 14.136.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem Konkursu jest SBF 19 spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752141, NIP: 6793175587, REGON: 3381525434, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł, zwana dalej „Koordynatorem”.
 5. Koordynator zapewnia techniczną pomoc Organizatorowi w przeprowadzeniu Konkursu. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 7. Konkurs prowadzony jest na stronie www.buleczkimleczne.pl (dalej „Strona Konkursowa”) na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników  znajdują się w pkt. XI  Regulaminu („Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”)
 9. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora tj. Bułeczek Mlecznych 400g  31% mleka, sprzedawanych pod marką Dan Cake.
 

§ 2 Warunki Uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 rok życia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapozna się z warunkami Regulaminu i je zaakceptuje;
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz udzieli innych zgód zgodnie z Regulaminem.
 3. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych).
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora, Koordynatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 

§ 3. Akceptacja Regulaminu

 1. Przez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych;
  • wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu;
  • wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej, na stronie dancake.pl oraz na kanałach Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram;
  • udziela zezwolenia na korzystanie z Pracy Konkursowej na zasadach określonych w pkt VIII Regulaminu;
  • Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również, że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.
 2. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by móc uczestniczyć w Konkursie.
 3. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi w ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu, w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz ewentualnie odbioru nagrody.
 

§ 4 Przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od 21.04.2021 r. od godz. 11:00 do 29.06.2021 r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs dzieli się na 5 (pięć) tur:
  • I tura - od 21.04.2021 r. od godz. 11:00 do 04.05.2021 do godz. 23:59
  • II tura - 05.05.2021 r. od godz. 00:00 do 18.05.2021 do godz. 23:59
  • III tura - od 19.05.2021 r. od godz. 00:00 do 01.06.2021 do godz. 23:59
  • IV tura - od 02.06.2021 r. od godz. 00:00 do 15.06.2021 do godz. 23:59
  • V tura - od 16.06.2021 r. od godz. 00:00 do 29.06.2021 do godz. 23:59.
 3. Ogłoszenie Laureatów danej tury nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od jej zakończenia, na Stronie Konkursowej (www.buleczkimleczne.pl).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany (wydłużenia) terminów wyżej podanych, co zostanie ewentualnie ogłoszone na Stronie Konkursowej.
 

§ 5 Nagrody

 1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, jest obowiązana:
  • spełniać warunki, o których mowa w pkt II powyżej („Warunki uczestnictwa w Konkursie”);
  • nabyć opakowanie Bułeczek Mlecznych 400g 31% mleka marki Dan Cake z promocyjną naklejką z kodem;
  • zachować oryginał dowodu dokonania zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz opakowanie po Bułeczkach Mlecznych z promocyjną naklejką z kodem („Dowód Zakupu”);
  • zgłosić się do Konkursu w okresie od dnia 21.04.2021 r. do dnia 29.06.2021 r., jednak nie wcześniej niż po dokonaniu zakupu (data i godzina zgłoszenia nie może być wcześniejsza niż data i godzina zakupu na paragonie lub fakturze).
 2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wejście na stronę www.buleczkimleczne.pl, wybranie jednego z dostępnych w danej turze Konkursu na Stronie Konkursowej składnika śniadaniowego (składniki śniadaniowe dostępne na Stronie Konkursowej będą ulegać zmianie co turę; zmieniane będzie również ilustrujące je zdjęcie), a następnie wypełnienie formularzy zawierających:
  • Wymyślony przez siebie żart, dowcip, kawał w formie potocznie zwanej „sucharem”, na który składają się: pytanie wraz z zabawną odpowiedzią na sformułowane pytanie, dotyczące wybranego składnika śniadaniowego oraz Bułeczek Mlecznych („Praca Konkursowa”);
  • imię i nazwisko oraz adres poczty e-mail;
  • kod z naklejki znajdującej się na promocyjnym opakowaniu Bułeczek Mlecznych.
 3. Praca Konkursowa musi przybrać formę tekstu. „Suchar” obejmujący      pytanie oraz odpowiedź na sformułowane pytanie      mogą obejmować maksymalnie po 100 znaków (tj. pytanie do 100 znaków, odpowiedź do 100 znaków).
 4. Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną ilość Zgłoszeń, pod warunkiem, że każde Zgłoszenie związane jest z odrębnym zakupem tj. jeden dowód zakupu i jeden kod z promocyjnego opakowania Bułeczek Mlecznych może potwierdzić jedno Zgłoszenie Konkursowe. W przypadku zakupu kilku promocyjnych opakowań jednorazowo, Uczestnik jest uprawniony do Zgłoszeń w ilości odpowiadającej liczbie kodów z zakupionych promocyjnych opakowań Bułeczek Mlecznych.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik potwierdzi tym samym kodem kilka Zgłoszeń, w Konkursie bierze udział jedynie pierwsze z nich (najwcześniejsze).
 6. Uczestnik może być Laureatem wyłącznie jednej nagrody w ramach jednej tury Konkursu.
 7. Spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie trwania danej tury Konkursu, Komisja wybierze 20 (dwudziestu) Laureatów, którzy otrzymają jedną z nagród wskazanych w pkt. VII Regulaminu („Nagrody”).
 8. Informacja o Laureatach każdej z tur Konkursu opublikowana zostanie na Stronie Konkursowej (www.buleczkimleczne.pl
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucania przesyłanych Prac Konkursowych (wykluczenia ich z Konkursu), które:
  • zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego;
  • zawierają treści wulgarne, obsceniczne, uważane powszechnie za obraźliwe;
  • zawierają w treści nazwy innych niż Dan Cake marek lub podmiotów (dotyczy także nazw handlowych nagród w Konkursie oraz ich producentów, dystrybutorów etc.), a także nazwiska osób publicznych;
  • w ocenie Organizatora szkodzą wizerunkowi produktów sprzedawanych pod marką Dan Cake, w szczególności poprzez ośmieszanie, uwypuklanie lub krytykowanie jego cech;
  • naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób;
  • naruszają dobre obyczaje;
  • są niezgodne z Regulaminem.
 10. Prace Konkursowe, o których mowa w podpunkcie 9 (powyżej) zostają wykluczone przez Organizatora spośród prac ocenianych i nie biorą udziału w Konkursie. Organizator powiadomi Uczestnika o odrzuceniu (wykluczeniu) jego Pracy Konkursowej z przyczyn wyżej opisanych. W takim wypadku Uczestnik uprawniony będzie do ponowienia Zgłoszenia na podstawie poprzednio użytego kodu promocyjnego, które zawierać będzie nową lub zmodyfikowaną Pracę Konkursową.
 

§ 6 Komisja konkursowa

 1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora, a w jej skład wchodzić będzie 5 (pięć) osób.
 2. Głównym celem Komisji Konkursowej jest dokonanie oceny Prac Konkursowych i wyłonienie Laureatów każdej z tur Konkursu.
 3. Jako kryterium doboru zwycięskich Prac Komisja Konkursowa obiera ich oryginalność i kreatywność, a także zgodność z tematem wynikającym z treści Regulaminu tj. „sucharem” odnoszącym się do wybranego przez Uczestnika składnika śniadaniowego oraz Bułeczki Mlecznej.
 

§ 7 Nagrody

 1. Na potrzeby nagrodzenia Laureatów Konkursu wyłonionych w danej turze Konkursu przeznaczono pulę nagród („Nagrody”/”Nagroda”), na którą składa się:
  1. 1 (jeden) smartphone Apple IPhone 11 (64 GB) o wartości 2999 zł każdy;
  2. 1 (jedna) hulajnoga elektryczna Frizzo Slick o wartości 1199 zł każdy;
  3. 3 (trzy) głośniki bezprzewodowe JBL Flip 5 o wartości 339 zł każdy
  4. 5 (pięć) słuchawek bezprzewodowych JBL Tune 500BT o wartości 86 zł każdy;
  5. 10 (dziesięć) zestawów produktów Dan Cake o wartości 60 zł każdy.
 2. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną, ani na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 3. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości.
 4. Nagrody zostaną wydane Laureatom  zgodnie z prawem podatkowym. W przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach każdej Nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody, przyznawanej w Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co Uczestnik będący Laureatem wyraża zgodę i zobowiązuje się do wypełnienia otrzymanego oświadczenia dla celów podatkowych z tym związanego, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rozliczenia podatkowego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 5. Za wysyłkę nagród Laureatom odpowiada Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle w przypadku braku Prac Konkursowych, które według Organizatora powinny być gratyfikowane nagrodą z uwagi na niespełnianie kryteriów określonych w pkt. VI.3 Regulaminu.
 7. Informację o uzyskaniu tytułu Laureata Konkursu Organizator prześle na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wraz z załączonym wzorem Oświadczenia Zwycięzcy. Wyłoniony Laureat w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania wiadomości załączy skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu, a także wypełni oświadczenie zawierające niezbędne do wydania nagrody swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, ulica, numer ulicy i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (adres zamieszkania), numer telefonu. Laureat oświadczy również, że:
  • zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść;
  • spełnia warunki określone w pkt II Regulaminu;
  • zobowiązuje się do wypełnienia otrzymanego oświadczenia dla celów podatkowych oraz przesłania go na adres marketing@dancake.pl
  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rozliczenia podatkowego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. W przypadku zaniechania wypełnienia oświadczenia przez Laureata w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania informacji o nagrodzeniu jego Pracy Konkursowej, Laureat traci prawo do żądania wydania Nagrody
 9. Wydanie Nagrody uzależnione jest od podania przez Laureata danych osobowych, określonych w pkt VII.7. Regulaminu, przedłożenia oświadczeń oraz przedłożenia Organizatorowi skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu.
 10. Dowód Zakupu potwierdza jego dokonanie, jeżeli spełnia następujące warunki:
  • Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie jest autentyczny, Organizator ma prawo żądać przesłania oryginału. Oryginał Dowodu Zakupu powinien zostać przedłożony w siedzibie Organizatora poprzez jego dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o poddaniu w wątpliwość autentyczności Dowodu Zakupu. W przypadku niedostarczenia go w tym terminie Laureat traci prawo do nagrody.
  • W przypadku stwierdzenia przez Organizatora niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, Laureat traci prawo do Nagrody.
  • Nagrody zostaną wysłane po skompletowaniu wszystkich danych Laureatów danej tury Konkursu, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika będącego Laureatem niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie Nagrody.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika będącego Laureatem niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie przez Organizatora Nagrody.
 11. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie jest autentyczny, Organizator ma prawo żądać przesłania oryginału. Oryginał Dowodu Zakupu powinien zostać przedłożony w siedzibie Organizatora poprzez jego dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o poddaniu w wątpliwość autentyczności Dowodu Zakupu. W przypadku niedostarczenia go w tym terminie Laureat traci prawo do nagrody.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, Laureat traci prawo do Nagrody.
 13. Nagrody zostaną wysłane po skompletowaniu wszystkich danych Laureatów danej tury Konkursu, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika będącego Laureatem niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie Nagrody.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika będącego Laureatem niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie przez Organizatora Nagrody.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
  • posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych oraz ich treści,
  • treści umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia, nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,
  • treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich,
  • nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej.
 2. Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  • powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów,
  • wykorzystania fragmentów, jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Organizatora,
  • wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych,
  • powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.
 3. Organizator, w oparciu o przepis art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, iż z datą przekazania Laureatom Konkursu nagród określonych w treści pkt VII Regulaminu („Nagrody”), nabywa nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do stworzonych przez Laureatów Prac Konkursowych na następujących polach eksploatacji:
  • powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów,
  • wykorzystania fragmentów, jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Organizatora,
  • wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych,
  • powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.
 4. Laureaci Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualną okolicznością, że w dacie przekazania Nagrody, autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z Pracy Konkursowej nie przysługiwały im w zakresie, w jakim miało nastąpić ich przeniesienie na podstawie Regulaminu.
 5. Laureaci Konkursu, od momentu odebrania Nagrody, zobowiązują się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i zezwalają na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi.
 6. Wydanie Nagród Laureatom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.
 7. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku, w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej z Konkursu, zakończeniu Konkursu, nawet w przypadku niezdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez Facebook Inc. lub Organizatora.

§ 9 Wykluczenie z konkursu

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi oraz innym podmiotom.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego Organizator powziął takie podejrzenie.
 6. Wykluczenie Uczestnika zgodnie z niniejszym pkt. IX nie uchybia postanowieniom pkt. V dotyczącym wykluczenia z Konkursu Prac Konkursowych.
 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora lub korespondencji e-mail na adres: marketing@dancake.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację wymagane przez prawo, zalecane jest podanie następujących informacji: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora konkursu: Dan Cake Polonia spółka z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Konkurs Kawał pysznego śniadania”. Skierowanie reklamacji na adres Koordynatora nie powoduje jej nieważności, lecz może prowadzić do wydłużenia czasu jej rozpatrywania z uwagi na konieczność przekazania Organizatorowi.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez prawo. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik ją składający zostanie powiadomiony pisemnie lub na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.
 

§ 11 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Koordynator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Organizatorem, a Koordynatorem w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, przy czym dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz dodatkowo numer telefonu i adres korespondencyjny. W przypadku Laureatów Konkursu będą dodatkowo przetwarzane dane osobowe konieczne do rozliczenia podatkowego oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności  rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz. U. 2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu, wysyłki nagród, ewentualnego odprowadzenia podatku dochodowego od wartości nagrody, rozpatrywania reklamacji.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz wydawania Nagród i rozpatrywania reklamacji. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy otrzymali Nagrody w Konkursie zakończy się nie wcześniej niż z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 9. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
 11. Dane kontaktowe do Organizatora i Koordynatora jak na wstępie Regulaminu
 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia z ważnych przyczyn zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu (pogarszać ich sytuacji prawnej). Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest co najmniej na 2 dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie.
 5. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub loterii, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).
 6. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2021 roku.